Goldsmith Schiffman Wildlife Sanctuary 06.06.20, Floating primrose-willow, Ludwigia peploides

Southern Sanctuary